.

 

Stypendia

 

WARUNKI I KRYTERIA PRZYZNANIA STYPENDIUM

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać następujące warunki:

1.  Posiadać prawo stałego pobytu w Kanadzie.  Posiadać obywatelstwo lub wizę pobytu stałego.       Wiza studencka, (Study permit) nie jest prawem stałego pobytu i nie opoważnia do ubiegania się o stypendium .

2.  Studiować na uczelni wyższej w prowincji Quebec.  (Politechnika, Uniwersytet, Konserwatorium)

3.  Posiadać znajomość języka polskiego.

4.  Mieć zaliczony pierwszy rok studiów.

5.  Zasady punktacji ustalającej przyznanie i wysokość stypenium.

Student był lub jest:

Należy

Pełni funkcję

Absolwentem polskiej szkoły sobotniej

2

-

Członkiem  ZHP (pgk)

2

4

Członkiem zespołu tanecznego

2

4

Członkiem innej organizacji polonijnej

2

4

Członkiem Związku Studentów Polskich

2

4

Członkiem innej organizacji niepolonijnej (wymagany list referencyjny opisujący działalność kandydata)

2

-

Zaangażowanie rodziców w organizacjach polonijnych

2

-

 

6.  Osobiście odebrać stypenium z minutową prezentacją w języku polskim, dotyczącą studiów.

Stypendia studenckie mogą by  przyznane 3 razy podczas indywidualnego toku nauczania na uczelni wyższej.      Dopuszczalne są przerwy w studiowaniu.   

Zmiana kierunków studów, zmiana uczelni, rozpoczęcie nowych studiów nie upoważnia do ponownego ubiegania się o stypendium.  Dotyczy to tez studiów doktoranckich.

 

 

TERMINY SKŁADANIA PODAŃ NA ROK 2023:

 
- o dotacje dla organizacji: do dnia 31 marca 2023 *
- o stypendia na wyższe studia: do dnia 15 września 2023 *

 

* (Decyduje data stempla pocztowego)
 

 

PODANIA NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES: 
 

FONDATION SOCIO-CULTURELLE POLONAISE DU QUEBEC
C. P. 63601, C.C. Van Horne, 
Montreal, Qc. H3W 3H8

 

FORMULARZE DO POBRANIA

 

Zgodnie z przepisami Polskiej Fundacji, dotacje dla organizacji będą przyznawane wyłącznie na cele społeczno-kulturalne.
Przypominamy organizacjom polonijnym, że warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie numeru rejestracyjnego jako "Registered charity" Canada Customs and Revenue Agency (CCRA).

 

Studenci mogą otrzymać stypendia tylko 3 razy i wyłącznie na studia w prowincji Quebec. O przyznaniu stypendium decydują wyniki w nauce, znajomość języka polskiego, oraz zaangażowanie w życie polonijne zarówno studenta jak i jego rodziców.
Dzieci i wnukowie członków Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Polskiego Towarzystwa Patriotycznego Bratniej Pomocy i Związku Weteranów Polskich im. Marsz. J. Piłsudskiego mogą ubiegać się o stypendia z funduszów imienia tych organizacji.
Stypendia z funduszu Jadwigi i Michała Markiewiczów przyznawane będą na studia politechniczne, medyczne, nauk ścisłych i rachunkowości. Stypenia z fundusz
u Wandy de Roussan dla studentów studiów humanistycznych, a stypenia imienia Rudolfa Falkowskiego dla studentów literatury i inżynierii.


Ponadto udzielone będą stypendia: na studia inżynieryjne ufundowane przez Stow. Inżynierów Polskich, oraz stypendia imienia Fundatorów: Marii Czarnojańczyk-Burdick, Edmunda Danowskiego, Franciszka Moskala, Wojciecha Oczechowskiego, Ligii, Stanisława, Stana i Francine Ofrecht, Janiny i Wiesława Kędzierskich, Zofii i Michała Michniewiczów-Dechaine, Aleksandry i Mariana Wojdanów, Ludwika Wielgosza, Jana Zaścińskiego, Helen DeCorwin, Stanisława Boczkowskiego, Leszka Missali. Fundusz Stypendialny imienia Katarzyny i Mariana Hercun jest przeznaczony dla studentow nauk: Ochrony Środowiska lub Inżynierii Środowiskowej. Stypendium imienia Zofii Jacewskiej jest przeznaczony dla studentów nauk: Medycznych, Ekonomii, Weterynarii, a imienia Michała Jacewskiego jest przeznaczony dla studentów nauk: Prawa, Nauk Politycznych lub Polskiej Historii XX wieku.


Dotacje na projekty specjalne powinny być zgodne z ogólnymi celami Polskiej Fundacji.

 

Od 1979 roku do dnia dzisiejszego Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna udzieliła dotacji i stypendiów na sumę $1,801,300.

  .

 


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. POLSKA FUNDACJA SPOŁECZNO-KULTURALNA W QUÉBECU.